W naszym Ośrodku prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD). Podstawą objęcia dziecka terapią WWR jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą wydaje zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Czym jest WWRD?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) to zespół oddziaływań i aktywności przeznaczony dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. W zajęciach WWRD mogą uczestniczyć dzieci, u których lekarz stwierdza określone nieprawidłowości rozwojowe, np. autyzm, niedosłuch, zaburzenia związane ze wzrokiem, trudności społeczno-emocjonalne, zaburzenia komunikacji, takie jak opóźnienie mowy, czy też trudności z uzyskiwaniem samodzielności. Terapia ma na celu z jednej strony wsparcie rozwoju dziecka, a z drugiej konkretną pomoc rodzicom w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z zaburzeń rozwojowych dziecka. Zajęcia są dobierane indywidulanie do potrzeb dziecka. Terapia WWR to od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu i w zależności od planu terapii, zajęcia z danym specjalistą trwają od 30 do 60 minut tygodniowo.

W naszym Ośrodku dziecko w ramach WWRD może korzystać z pomocy psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga oraz terapeuty SI, prowadzone są również treningi słuchowe Tomatisa oraz treningi umiejętności społecznych (TUS). Spotkania mogą odbywać się w obecności rodziców lub bez, co często ma miejsce w przypadku starszych dzieci. Terapia ma charakter indywidualny, a w pracy z dzieckiem korzysta się różnych metod, nierzadko przybierających formę zabawową. Rodzice mają możliwość konsultowania swoich obaw i trudności wychowawczych ze specjalistami, po zajęciach niejednokrotnie otrzymują zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem w domu i w różnych sytuacjach społecznych. Bardzo ważne jest dla nas wspólne zaangażowanie specjalistów, dziecka i rodziców, bo wiemy, że tylko „gra do jednej bramki” przynosi najlepsze rezultaty.