WYCIĄG Obowiązuje od 01 września 2020
Z powodu trwającego w Polsce stanu epidemii ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01 września 2020 r. w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Lublinie obowiązują następujące zasady:

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

1. W Ośrodku może przebywać wychowanek bez wyraźnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Wychowankowie mogą być przyprowadzani do Ośrodka i z niego odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz wychowankowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Rodzice/opiekunowie z dziećmi wchodzą do budynku Ośrodka WEJŚCIEM GŁÓWNYM (przez bramkę po schodach).
4. Po wejściu do budynku Ośrodka należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego.
5. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki (hol przy kancelarii), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników ośrodka min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Jeżeli pracownik Ośrodka (pielęgniarka, wychowawca, pomoc wychowawcy lub inna osoba) zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, skontaktuje się z pielęgniarką lub dyrektorem ośrodka, którzy niezwłocznie powiadomią rodziców/opiekunów o konieczności odebrania wychowanka z placówki (rekomendowany własny środek transportu).
7. W celu skutecznej komunikacji rodzice/opiekunowie wychowanka są zobowiązani pozostawić wychowawcy, pielęgniarce lub dyrektorowi aktualny numer telefonu.
8. Rodzice/opiekunowie wyposażają dziecko w odzież, środki higieny osobistej, przybory szkolne w ilości koniecznej, oraz w maseczki, które mogą być potrzebne podczas transportu wychowanków do i ze szkoły.
9. Rodzice/opiekunowie nie przywożą przedmiotów zbędnych typu „pluszaki” lub inne zabawki, z wyjątkiem sytuacji, gdy dany przedmiot wiąże się z zapewnieniem dziecku subiektywnego poczucia bezpieczeństwa.
10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania dyrektora Ośrodka, pielęgniarkę lub wychowawcę o sytuacji objęcia kwarantanną lub izolacją rodziny wychowanka z powodu podejrzenia zarażeniem lub zarażenia koronawirusem.

DLA WYCHOWANKÓW:

1. W Ośrodku może przebywać wychowanek bez wyraźnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Po wejściu do placówki należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego.
3. W obrębie Ośrodka (budynek, teren rekreacyjny) wychowankowie nie mają obowiązku noszenia maski, osłaniającej usta i nos.
4. W trakcie pobytu w Ośrodku wychowankowie powinni często myć ręce ciepłą wodą z użyciem mydła, zgodnie z instrukcją.
5. Wychowankowie będą mieć mierzoną temperaturę w dniach powrotu z domu i wyjazdu do domu oraz doraźnie w razie potrzeby.
6. Do Ośrodka wychowanek przywozi odzież, środki higieny osobistej, przybory szkolne oraz maseczki w ilości koniecznej.
7. Dziewczęta przebywają w pomieszczeniach grup żeńskich (piętro), a chłopcy w pomieszczeniach grup męskich (parter).
8. W przypadku zaobserwowania u wychowanka objawów mogących wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka), dziecko zostanie odizolowane od pozostałych osób, a pielęgniarka/ wychowawca/dyrektor powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania wychowanka z placówki (rekomendowany własny środek transportu).
9. Z pomocą wychowawców wychowankowie dbają o przechowywanie własnych podręczników, przyborów szkolnych oraz rzeczy osobistych w przydzielonym im miejscu (szafka, półka), starają się ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.