Strona główna

Rodzina Wincentyńska

Rodzina Wincentyńska liczy ponad dwa miliony członków na globie, w tym około sześciu tysięcy w Polsce. Nazwa jest prawie powszechnie przyjęta wśród osób, które tworzą tą szczególną Rodzinę. Jest jednak niezrozumiała dla tych, którzy nie zetknęli się jeszcze z postacią św. Wincentego a Paulo, Księżmi Misjonarzami, Siostrami Miłosierdzia lub świeckimi, związanymi z działalnością społeczno-charytatywną i formacyjną w duchu tego Świętego.

Poniżej zamieszczamy krótkie informacje o poszczególnych gałęziach Rodziny Wincentyńskiej.


www.aic-international.org
www.aicpolska.misjonarze.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia (1617)

Pierwsze Bractwo Miłosierdzia, którego kontynuacją jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłosierdzia, zostało założone przez św. Wincentego we Francji w 1617 r. Jako proboszcz parafii w Chatillon les Dombes spotkał się z przerażającym ubóstwem materialnym i duchowym. Dla zaradzenia temu nieszczęściu zorganizował grupę kobiet, które odwiedzały i wspomagały ubogich chorych, a następnie zakładał podobne bractwa w parafiach, w których prowadził misje. W krótkim czasie powstała cała sieć bractw nie tylko we Francji, ale i poza jej granicami. Obecną formę prawną Stowarzyszenie uzyskało w 1971 r. Program Stowarzyszenia można wyrazić słowami: „Działać wspólnie dla zwalczania ubóstwa”. Realizując ten cel, AIC współdziała z różnymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, a także z organizacjami międzynarodowymi w skali światowej.


www.cmglobal.org
www.misjonarze.pl

Zgromadzenie Misji (1625)

"Ubodzy zmierzają ku wiecznej zatracie z powodu nieznajomości prawd koniecznych do zbawienia i z powodu nieumiejętności spowiadania się". Tak sformułował św. Wincenty a Paulo myśl, z którą opuszczał wiejską chatę w styczniu 1617 r., po wysłuchaniu spowiedzi generalnej pewnego starca. Od tego momentu zaczął głosić konferencje i nauki nazwane póĽniej misjami, a w 1625 r. powołał do istnienia Zgromadzenie Misji, które miało kontynuować pracę głoszenia Ewangelii Ubogim, jak również troszczyć się o przygotowanie i wykształcenie gorliwych kapłanów. Do Polski pierwsza grupa Księży Misjonarzy została przysłana przez Założyciela już w 1651 r. na życzenie królowej Marii Ludwiki Gonzagi.


www.filles-de-la-charite.org
www.szarytki.pl

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (1633)

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia jest wspólnotą międzynarodową, założoną w 1633 r. przez św. Wincentego a Paulo i św. Ludwikę de Marillac. Jego członkinie są powołane, by w duchu pokory, prostoty i miłości służyć Jezusowi Chrystusowi w ubogich i marginalizowanych. Przynaglane miłością Chrystusa i umacniane głębokim życiem modlitwy, żyją we wspólnocie, wspierając jedna drugą we wspólnej misji służenia. Oprócz ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, Siostry Miłosierdzia składają również specjalny ślub służenia Ubogim. Te śluby są nie-zakonne, roczne i zawsze ponawiane. Kościół Katolicki uznaje Zgromadzenie jako Stowarzyszenie Życia Apostolskiego. Do Polski pierwsze Siostry przybyły w 1652 r.


www.amminter.org
www.apostolat.pl

Stowarzyszenie Cudownego Medalika (1830)
(w Polsce - Apostolat Maryjny)

Początki Stowarzyszenia wiążą się bezpośrednio z objawieniami Matki Bożej przy ul. du Bac w Paryżu w 1830 r., jednak jego Statuty zostały oficjalnie zatwierdzone dopiero w 1909 r. przez papieża Piusa X. Stowarzyszenie ma charakter eklezjalny, maryjny i wincentyński. Jego celem jest wzywanie Maryi Niepokalanej, własne uświęcenie członków Stowarzyszenia, integralna formacja życia chrześcijańskiego oraz apostolstwo miłosierdzia, zwłaszcza wobec najbardziej opuszczonych. Cudowny Medalik, zarówno przez swą symbolikę, jak i przez oddziaływanie, jest wzorem i pomocą w osiągnięciu tych celów. W Polsce Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym mającym charakter publiczny i skupia osoby, które pragną przez apostolstwo oddawać należną cześć Niepokalanej. Prymas Polski - Kardynał Józef Glemp, zatwierdził w 1992 r. Statut Apostolatu Maryjnego, natomiast 252 Konferencja Biskupów Diecezjalnych wyraziła zgodę, by mógł on działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski.


www.ozanet.org
www.ssvpglobal.org

Konferencje św. Wincentego a Paulo (1833)

Założycielem Konferencji był bł. Fryderyk Ozanam (1813-1853). Studiując w Paryżu znalazł sześciu towarzyszy o podobnym sposobie widzenia świata. W maju 1833 r. odbyło się spotkanie założycielskie Konferencji. Początkowo jego celem było tylko wspólne poznawanie wiary, rozważanie Pisma Świętego, dyskusje o problemach społecznych Francji. Z biegiem czasu studenci, we współpracy z Siostrą Miłosierdzia, bł. Rozalią Rendu, zaczęli odwiedzać ubogie rodziny, niosąc im wszechstronną pomoc. Rozumieli dobrze słowa św. Pawła, że "Wiara bez uczynków jest martwa". W taki sposób powstała pierwsza organizacja charytatywna założona przez świeckich i przez nich prowadzona. Urzekła ich jednocześnie istota duchowości wincentyńskiej, którą jest sakrament służby potrzebującym. Obecnie Konferencja jest najliczniejszą gałęzią Rodziny Wincentyńskiej, działając w 130 krajach i licząc ok. 900 tys. członków. W Polsce Stowarzyszenie ma osobowość prawną.


www.r-s-v.org

Zakonnicy św. Wincentego a Paulo (1845)

Zakon został założony przez Jean-Leon Le Prevost (1803-1874), członka pierwszej Konferencji św. Wincentego a Paulo. Założyciel dał swym zakonnikom podwójną regułę: upodobnić się do Jezusa Chrystusa i ukazywać Go światu przez swoje czyny. Zakonnicy prowadzą dzieła dla młodzieży takie, jak schroniska dla robotników, uczniów i innych kręgów młodych ludzi. Zasięgiem swej działalności obejmują dzieci ulicy, niepełnosprawnych, starców, bezdomnych i bezrobotnych. Podstawowym zadaniem każdego z członków wspólnoty jest, by młodzi ludzie widzieli w nim nauczyciela, który pomoże im w nabyciu ludzkich, moralnych i duchowych cech, koniecznych do ich integralnego rozwoju. Mają oni widzieć, że to Zmartwychwstały Chrystus jest tajemnicą jego zakonnego życia, i że chce On być także solą ich życia i światłem, które rozjaśni ich ciemności, ponieważ tylko On może w pełni odpowiedzieć na ich pragnienie miłości, godności i prawdy.


www.secretariadojmv.org
www.mlodziezmaryjna.pl

Wincentyńska Młodzież Maryjna - JMV (1847)

Początki Stowarzyszenia łączą się z objawieniami z 1830 r. Matka Boża przekazując św. Katarzynie Laboure misję wybicia i rozpowszechniania Cudownego Medalika wyraziła życzenie, by powstało także Stowarzyszenie Dzieci Maryi Niepokalanej. Obydwa te zadania miał wykonać ks. Aladel, spowiednik św. Katarzyny, kapłan Zgromadzenia Misji. Pierwsze Stowarzyszenie powstało w 1838 r. w Beaune we Francji. W Paryżu pierwsza grupa Stowarzyszenia została założona u św. Ludwika w 1845 r. Miejsce to stało się domem macierzystym dla całego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało zatwierdzone przez Ojca Świętego Piusa IX w 1847 r. Ks. Aladel czuwał nad formacją tych, które wstępowały w jego szeregi i poświęcały się Maryi. Wydał on książeczkę zwaną Manualikiem Dzieci Maryi, która zawierała statut i regulamin Stowarzyszenia. Ruch ten obejmuje dziś na świecie dzieci i młodzież od najmłodszych klas szkoły podstawowej, aż do młodzieży studiującej, a nawet w niektórych krajach osoby dorosłe. Ruch jest oparty na duchowości maryjnej i na bliskości z ubogimi oraz na solidnej formacji. Zarząd Międzynarodowy Stowarzyszenia ma swoją siedzibę w Madrycie.


www.misevi.org

Świeccy Misjonarze Wincentyńscy - MISEVI (1999)

Wszytko zaczęło się w 1984 r. kiedy to grupa członków JMV z Hiszpanii, ożywiona duchem misyjnym, poświęciła swój wakacyjny czas na wyjazd na misje Ad Gentes. Od 1987 r. niektórzy z nich kontynuowali swoje zaangażowanie poprzez kilkuletni pobyt w krajach misyjnych, ponawiając tę decyzję co dwa lata i posługując w różnych dziełach duszpasterskich w ramach Rodziny Wincentyńskiej. Nastąpił czas konsultacji i dialogu, z którego wyłoniła się myśl powołania do życia Stowarzyszenia, które zapewniłoby wsparcie i koordynację pracy świeckich misjonarzy, stanowiąc jednocześnie zaplecze duchowe i materialne. Stowarzyszenie zostało uznane przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, jako Świeccy Misjonarze Wincentyńscy. Tekst Międzynarodowych Statutów został zatwierdzony 7 kwietnia 1999 r.